عنوان وب‌سایت

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

يابنده ..........

(سلام) در انبوه خداحافظ گم شده است

  يابنده عزيز !

  با اولين قاصدك آن را به من برسان !

  (قلبم) در در انبوه فرياد ها گم شده است

  يابنده عزيز  !

  با اولين قناري آن را به من برسان !

  (عشق) در كتاب هاي شعرم گم شده است

  يابنده عزيز  !

  با اولين نگاه آن را به من برسان !!!

 

 

                                                                            نیما

گزارش تخلف
بعدی